ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ САЙТА НА MOTORISTA

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Внимание ! Всички покупки през интернет страницата се извършват съгласно общите условия и използването на този сайт означава, че се съгласявате и приемате последните. В случай че не сте съгласни с условията, моля не използвайте тази електронен магазин. С приемането на настоящите общи условия, Вие приемате и условията на доставка, Политика за защита на личните данни, Политика за използване на „бисквитки” и всякакви други документи, цитирани или реферирани в настoящите Общи условия.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията на „Виктория и К Комерс“ ООД, гр. Пловдив, ул. „Арабаконак” № 4, ет. 3, ап. 31,  наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.motorista.me , наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „Виктория и К Комерс“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Арабаконак” № 4, ет. 3, ап. 31

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, ул. „Арабаконак” № 4, ет. 3, ап. 31

4. Данни за кореспонденция:  тел.: 0 885 54 22 07

                                                            e-mail: hello@motorista.me

5. Вписване в публични регистри:

   • Агенция по вписванията  Р България,  Търговски регистър – ЕИК 203258666;

   • EUIPO /Служба на ЕС за интелектуална собственост/ – рег. № 018865/17.08.2023г. – вписана Търговска марка „Motorista“

  6. Надзорни органи:

  (1) Комисия за защита на личните данни

  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

  тел.:  02/91-53-519      факс: 02/91-53-525

  e-mail:  kzld@cpdp.bg

  уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите

  Aдрес: 1000 гр. София, ул. „Врабча“ 1,

  тел.: тел. 02/933 0565, факс: 02 / 988 42 18,  гореща линия: 0700 111 22

  уеб сайт: www.kzp.bg

  III. 1.  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

  Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.motorista.me, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

  1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

  2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

  3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

  4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

  5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

  6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

  7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

  8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо.

  ІІІ.2.  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИ

  Чл.4.(1) На страницата на електронния магазин www.motorista.me  са представенисобствено производство чанти и аксесоари, изработени от естествена кожа, предназначени за жени-мотористи – чанти, колани, гривни-ключодържатели, калъфи за очила, протектори за обувки и др. специализирани продукти .  

  (2) Всеки представен на сайта продукт, е съпътстван от цена и основни характеристики. 

  (3) Доставчикът  има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Възможно е част от информацията, публикувана на сайта, да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента. (4) Ако определен продукт не е наличен, Доставчикът си запазва правото да отхвърли сключването на договора.

  Чл. 5. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. Доставчикът  не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на продуктите.

  Чл. 6. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет.  

  (2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.

  (3) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

  (4) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и съгласно настоящите Общи условия.

  (5) Цената за доставката се определя изрично и отделно от цената на стоките.

  Чл. 7. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

  (2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

  ІІІ.3.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

  Чл.8. (1) Потребителите нямат право да генерират прекалено голям трафик на уебсайта.

  (2) Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки.

       Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на Доставчика, включително съдържанието на сайта и съдържанието на настоящите Общи условия

  (3) Потребителите нямат право да създават линкове към страница на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН,  или на страница в интернет, която не е тяхна собственост.

  (4) Поставянето на нашата страница в „рамка“ на друга Страница или създаването на линк към раздел на нашата Страница, различен от началната страница, е допустимо единствено с изричното писмено съгласие на електронния магазин www.motorista.me .

  (5) Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

  (6) Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.

  (7) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.motorista.me си запазва правото да оттегли без предизвестие съгласието си за свързване посредством „линкове” към нашата страница, както и правото по всяко време да премахне линк на страница си.

  (8) Доставчикът може   да спре или прекрати възможността за използване страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава, както  и да блокираме достъпа  до страницата си в случай на, но не само:

  (а) нарушение на настоящите Общи условия;

  (б) когато не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената му  информация;

  (в) когато счете, че в резултат на определени действия от страна на потребителите   могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за страните;

  (9) Доставчикът може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

  (10) Доставчикът има право да инсталира върху компютрите на даден потребител „бисквитки“ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта.

         Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Общите условия за ползване на сайтa. 

  IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

  Чл. 9. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

  (2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

  (3) С попълване на данните си и натискане на бутона за потвърждаване на действието по регистрация, Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

  (4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо/e-mail на посочен от Потребителят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на парола за потвърждение на регистрацията. Потребителят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка за активиране на парола в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След въвеждане на парола се създава акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

  (5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят, в случай на промяна, своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си.

  (6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Потребителят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Потребителят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.

  (7) Настоящите Общи условия могат да бъдат приети от Потребителите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

  Чл. 10.(1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „уникален идентификатор на Потребителя“ по смисъла на тези Общи условия. Електронният адрес може да съвпада с потребителското име. Ползвателят има право да променя своя контактен електронен адрес, когато направи редакция в секцията Детайли на профила, достъпна на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

  (2) Доставчикът не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

  (3) Доставчикът може да изисква от Потребителя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.  

  V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

  Чл. 11. (1) Потребителите използват  интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

  (2) Договорът се сключва на български език.

  (3) Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите Общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

  (4) Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

  (5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

  (6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя при Доставчика или приемането на Общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителят чрез интерфейса на Доставчика.

  (7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез e-mail адрес или други електронни средства.

   (8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

  (9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

  Чл. 12. (1) Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

    • Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;

    • Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола.

    • Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

    • Предоставяне на данни за извършване на доставката;

    • Потвърждение на поръчката.

   (2) Потребителите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин. За поръчка без регистрация е необходимо Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ за плащане на цената, след което да потвърди поръчката си. С натискане на бутона за поръчка той прави обвързваща поръчка за продуктите, изброени в количката.

   (3) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия.

   (4) Доставчикът запазва собствеността върху доставените стоки, докато не се заплати цената на продукта.

   VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

   Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VI от тези Общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

   Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, както и на    страницата „Доставка и връщане“.

   (2) Цената на стоките, с включени всички данъци, се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

   (3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Потребителите в един от следните моменти преди сключване на договора:

     • В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

     • При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

     • На страница Доставка и връщане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

    (4) Преди сключването на договора Доставчикът посочва общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

    (5) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите Общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика.

      (6) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

    (7) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.

    (8) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

     Чл. 15. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Потребителят може да откаже стоката в случай, че даденият продукт е във вида, в който е доставен, в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, освен в случаите на чл. 57 от ЗЗП. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика.  

    (2) При отказ от договора, транспортните разходи за връщане на стоките са за сметка на потребителя.

    (3) Доставчикът извършва възстановяване на суми само по посочена от потребителя банкова сметка в 14 дневен срок от получаване обратно на продукта. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на продукта обратно.

    (4) Потребителят следва да изпрати на Доставчика продукта не по-късно от 14 дни от деня, в който го е получил. Продуктът следва да бъде върнат в оригинална опаковка в неговата цялост, пълна окомплектовка и без увреждания.

    (5) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

      • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

      • за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

      • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

      • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

      • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

      • за стоки с нарушен търговски, в това число но не само – стоки по които има наранявания, драскотини, липсващи или повредени компоненти като прилежащи продукти и аксесоари, кашони, предпазно фолио, книжки, дискове, пликове, брошури, рекламни материали и др. подобни;

      • в други предвидени в закона случаи.

      (6) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информацията за отказ, определени в Закона за защита на потребителите, периодът за отказ се удължава с  още 12 месеца.  

     (7) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни,  считано от датата на връщане на отказания продукт. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

     (8) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителя. Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Потребителя, докато не получи  обратно стоките.

     (9) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

     (10) Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние като при доставката. Няма да бъдат приемани продукти, които са повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка, със следи от износване, одрасквания или удари. Няма да се приемат и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са били доставени.

      (11) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

     Чл. 16. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

     (2) В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.

     (3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

     Чл. 17. (1) Доставчикът предава стоките на Потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на Потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.

     (2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

     (3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

     VІІ. РЕКЛАМАЦИИ

     Чл.18. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, или когато след доставката, при първоначалния преглед са открити  дефекти. Рекламацията  може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

     (2) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката съгласно предвидените в закона гаранционни условия:  може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителя.

     (3) При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

     (4) При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

       • касова бележка или фактура;

       • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

       • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

      (5) При предявяване на рекламация лицата задължително я описват в регистъра като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

      (6) Приемането на рекламации се извършва на адреса на управление на търговеца или на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

      (7) Гаранцията отпада, в случай на повреди, причинени от неправилна употреба и/или неправилно съхранение.

      VIIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

      Чл. 19. Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок.

      Чл. 20.(1) Всички пратки се изпращат с опция преглед. Право на Потребителя е да отвори пратката, като преди да заплати дължимата по товарителницата сума, в присъствието на куриера, се убеди в нейния добър вид и дали отговаря на поръчаното от него.

      (2) При евентуални нарушения в целостта на транспортната опаковка Потребителят  задължително  ги описва  в протокол на куриерската фирма. В случай, че такъв протокол не бъде подписан, Доставчикът не може да признае рекламацията.

       ІХ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

      Чл. 21. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

      (2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.

      (3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

      (4) Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора, както и за  целите на директен маркетинг.

      Чл. 22. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

      (2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола има право, чрез предоставените в интерфейса технически средства, да промени паролата си.  

      X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

      Чл. 23. (1) Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.11.2023 г. и могат да бъдат изменяни от Доставчика.

      (2) Промените  се публикуват на адреса и сайта  на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, заедно с всички допълнения и изменения в тях, и са достъпни за всички Потребители.  

      XІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

      Чл. 24. Настоящите Общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

        • по взаимно  писмено съгласие на страните;

        • едностранно, с предизвестие от всяка от страните, в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

        • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

        • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

        • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

       XIІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

       Чл. 25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

       Чл. 26. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

       Чл. 27. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.